Järjestöt mukana muutoksessa Keski-Pohjanmaalla

Järjestöt mukana muutoksessa Keski-Pohjanmaalla -hanke aloitti toimintansa elokuussa 2017 KOSTI ry:llä. Hankkeemme tavoitteena on:

  • Selkiytetään järjestöjen roolia ja asemaa kunnissa, Keski-Pohjanmaan maakunnassa ja sote-palveluissa – järjestöt mukaan entistä tiiviimmin!
  • Toimitaan järjestöjen kumppanina muuttuvassa toimintaympäristössä – tukea siirtymävaiheeseen!
  • Lisätään sekä järjestöjen keskinäistä yhteistyötä, että järjestöjen yhteistyötä julkisen sektorin kanssa – yhdessä olemme enemmän!
  • Kehitetään viestintää digitaalisia keinoja hyödyntäen – järjestöjen toiminta näkyviin!

Hanke on osa valtakunnallista Järjestöt mukana muutoksessa -ohjelmakokonaisuutta jota koordinoi SOSTE, Suomen Sosiaali ja Terveys ry. Vastaavia hankkeita löytyy kaikista maakunnista.

Föreningarna med i förändringen i Mellersta Österbotten

Föreningarna med i förändringen i Mellersta Österbotten startade den 1.8.2017 vid KOSTI rf, i Siltas utrymmen. Projektets mål:

  • Föreningarnas roll och position i kommunerna, Mellersta Österbottens landskap och social- och hälsovårdstjänsterna förtydligas – föreningarna med ännu bättre än tidigare!
  • Vi agerar som föreningarnas partner i den ändrande verksamhetsmiljön – stöd i övergångsfasen!
  • Föreningarnas samarbete med varandra och med den offentliga sektorn ökas – tillsammans är vi mera!
  • Kommunikationen utvecklas genom att utnyttja digitala resurser – föreningsverksamheten fram!

Projektet är en del av Finlands social och hälsa rf SOSTEs Organisationerna med i förändringen -programhelhet.

Sirpa Nevasaari, Kosti ry, toiminnanjohtaja, Puh.  0503826196