Historia

Tarve järjestöjen yhteiselle foorumille

Keski-Pohjanmaan alueella yhteisöllisyys näkyy voimakkaana ja monipuolisena yhdistys- ja osuustoimintana. Alueen noin kahdellatuhannella yhdistyksellä, järjestöllä ja osuuskunnalla on suuri merkitys rakennettaessa keskipohjalaista hyvinvointia. Keski-Pohjanmaan alueen yhdistykset toimivat kuitenkin melko hajallaan ja tieto yhdistyksistä sekä näiden toiminnoista ja tarjoamista palveluista on suhteellisen vaikeasti saatavilla. Tämän vuoksi yhdistyssektorin tuottama panostus hyvinvoinnin tuottamisessa on jäänyt vähäisemmäksi kuin mitä se toimivimmillaan voisi olla.

Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton Hyvinvoinnin alueelliset tukiverkostot -hanke (HYVE) käynnistyi Kokkolan alueella toukokuussa 2003. Yksi alueen toiminnan painopistealueista oli kartoittaa järjestöjen yhteisen foorumin tarvetta. Keskusteluissa tuli selkeästi esille, että keskistettyä tietoa kolmannen sektorin toiminnasta tarvitaan palvelujen turvaamisen ja kehittämisen kannalta. HYVE-hanke lähti paikallisten yhdistysten aloitteesta ja tuella viemään asiaa eteenpäin. HYVE-hanke ja Kokkolan Vapaaehtoistoiminnan yhdistys ry järjestivät 30.10.2003 suunnittelukokouksen, jossa tehtiin alustavia suunnitelmia järjestöjen keskuksesta sekä päätettiin järjestää avoin keskustelutilaisuus asiasta.

Avoin keskustelutilaisuus järjestettiin 1.12.2003. Osallistujia oli yhdistyksistä ja julkiselta sektorilta yhteensä 30. Keskustelutilaisuudessa nousi esille tarve ja kiinnostus yhdistysten yhteiselle keskukselle ja päätettiin perustaa suunnittelutyöryhmä työstämään asiaa eteenpäin. Lisäksi HYVE-hanke toteutti vuonna 2004 kyselyn, jossa selvitettiin mm. yhdistysten kehittämistarpeita ja -toiveita. Keskustelutilaisuuden ja kyselyn pohjalta päätettiin hakea Raha-automaattiyhdistykseltä rahoitusta KANTO (Kansalaistoiminnan tiedonkeskus) -hankkeeseen.

KANTO-hanke 2005 - 2010

KANTO eli Kansalaistoiminnan tiedonkeskus -hanke toimi yhdistysten ja järjestöjen hyväksi tarkoitettuna suunnittelu- ja kehittämishankkeena. Kansalaistoiminnan tiedonkeskus (KANTO) -hanke päättyi 28.2.2011.

Sen tavoitteena oli mm. alueellisen kansalaisjärjestötoiminnan tehostaminen ja toimintaedellytyksien parantaminen, hyvinvointipalvelujen saatavuuden parantaminen sekä hyvinvoinnin eri toimijasektoreiden välisen yhteistyön kehittäminen. Kokonaistavoitteena KANTO-hankkeella oli Kansalaistoiminnan keskuksen perustaminen, Kokkolan seudun asukkaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen, syrjäytymisen ehkäisy, aktiivisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen, sosiaalisten verkostojen vahvistaminen sekä toimintakyvyn ylläpitäminen.

KANTO-hankkeen osa-alueita ovat olleet:

  • infopiste ja sähköinen yhdistysrekisteri
  • ohjaus- ja neuvontapalvelut
  • yhdistysten koulutus
  • kolmannen sektorin työllistämisen edistäminen.

KANTO-hanke toimi ajalla 2005–2010 ja sitä rahoittivat Raha-automaattiyhdistys (90 %) ja Kokkolan kaupunki (10 %). Hanketta hallinnoi KOSTI ry. Päätavoitteena olleen Kansalaistoiminnan keskuksen, monitoimijaisen avoimen kohtaamispaikan toiminta käynnistyi maaliskuun alussa 2011 Raha-automaattiyhdistyksen myöntämän toiminta-avustuksen ja kaupungin tuen turvin. KANTO-hankeen myötä Yhteisöklubi SILTA on löytänyt paikkansa Kokkolasta.