Följebrev

Bästa mottagare, Vi vill säkerställa att alla som bor i Finland får så tillförlitlig information som möjligt om det nya coronaviruset. Coronaviruset orsakar en sjukdom som kallas covid-19. I det här brevet berättar vi hur du kan skydda dig mot sjukdomen. Vi berättar också hur man vårdar sjukdomen.

 Undantagsförhållanden råder i Finland på grund av coronavirusläget. Vårt gemensamma mål i den här situationen är att bromsa upp spridningen av viruset och skydda riskgrupper. 

Det här brevet innehåller följande anvisningar: 

• Hur kan man förhindra spridningen av coronaviruset? 

• Vad ska du göra om du själv eller en närstående insjuknar? 

• Vad ska du beakta om du är över 70 år? 

Om du har frågor kan du ringa den nationella telefonrådgivningen om coronaviruset på numret 0295 535 535. Rådgivningstjänsten svarar på vardagar kl. 8–21 och lördagar kl. 9–15. 

Ytterligare information på webben 

På grund av coronavirusläget rekommenderar många myndigheter användning av e-tjänster. 

I den elektroniska webbtjänsten Omaolo.fi finns en enkät som du kan svara på om du misstänker att du smittats av coronaviruset. Enkäten ger anvisningar om vad du ska göra. 

Information om den offentliga förvaltningens tjänster och till exempel hälsovårdstjänsternas kontaktuppgifter finns samlade i webbtjänsten Suomi.fi Social- och hälsovårdsministeriet

Information about Coronavirus covid-19 disease in english: thl.fi/english 

Lasi diehtu koronavirusa dagahan covid-19-dávddas čujuhusas Lââ’zz teâđaid vuäǯǯak koronaviirrus tuejjeem covid-19-kõõvâst addrõõzzâst Lasetiäđuh koronavirus tovâttem covid-19-taavdâst čujottâsâst Дополнительная информация о вызванном коронавирусом заболевании covid-19 размещена на сайте ي لمزيد من المعلومات حول المرض الذي يسببه ف�وس كورونا كوفيد -١٩ يرجى زيارة موقع Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan cudurka covid-19 ee uu keeno fayruska Korona waxaa laga helaa cinwaanka Lisainfot koroonaviiruse tekitatud covid-19 haigusest leiate aadressil Tietoa koronaviruksesta ja sen aiheuttamasta covid-19-taudista suomalaisella viittomakielellä 

Mer information om coronaviruset och sjukdomen covid-19, som viruset orsakar, på finlandssvenskt teckenspråk finns på adressen thl.fi/koronainfo

Social- och hälsovårdsministeriet 

Det nya coronaviruset – COVID-19 

Skydda dig själv och dina närmaste från att smittas Minska smittorisken Genom en god hygien 

• Tvätta dina händer noggrant och ofta med tvål och vatten. 

• Använd ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel om du inte kan tvätta händerna. 

• Rör inte vid dina ögon, din näsa eller mun. 

• Hosta och nys i ärmen eller i en engångsnäsduk. 

• Släng genast den använda näsduken i soporna. 

• Om du inte har en näsduk till hands, hosta eller nys i ärmen, inte mot handen. 

Genom att undvika närkontakter 

• Skaka inte hand. 

• Håll ett avstånd på 1–2 meter från andra människor. 

• Undvik stora folksamlingar. 

• Undvik att resa. Genom att skydda dina närmaste 

• Besök inte närstående på sjukhus eller vårdinrättningar. 

• Undvik att besöka en äldre eller långvarigt sjuk person. Om besöket är nödvändigt, följ en god hand- och hosthygien. Om du inte har tillgång till ett munskydd, skydda dina luftvägar med en engångsnäsduk. 

• Stanna hemma om du har förkylningssymtom. 

Coronaviruset orsakar vanligtvis en lindrig sjukdom som går över i egenvård hemma. 

Om dina symtom är lindriga och du inte ingår i riskgruppen, vila och var i lugn och ro sjuk hemma tills symtomen gått över. Stanna hemma ännu en dag efter att alla symtom försvunnit. Lindriga symtom är snuva, hosta, ont i halsen, muskelsmärtor och feber. Gör en symtombedömning på adressen omaolo.fi, om du misstänker coronavirus. 

De som ingår i riskgruppen ska kontakta hälsovården eller läkare på lättare grunder. Om du ingår i riskgruppen ska du ringa direkt till hälsovårdscentralen om du får: 

• plötsligt feber (38 grader eller högre) och 

• om sjukdomen är kopplad till ont i halsen och/eller hosta. 

Kontakta hälso- och sjukvården alltid först per telefon. Om du får allvarliga symtom, som andnöd eller om ditt allmäntillstånd försämras, ring direkt till den egna hälsovårdscentralen, jouren eller Jourhjälpen 116 117. Ring nödnumret 112 endast i brådskande nödsituationer.

Kontaktuppgifter Den nationella telefonrådgivningen besvarar allmänna frågor gällande coronaviruset på finska, svenska och engelska. Du får ingen hälsorådgivning på numret. 0295 535 535 (operatörsspecifik avgift)

Mera information Läs mer om aktuell information om coronaviruset på Institutet för hälsa och välfärds webbsida. thl.f.

Om du blir sjuk eller sköter om en sjuk närstående hemma 

De flesta luftvägsinfektioner är lindriga. Det är inte alltid nödvändigt att en läkare konstaterar sjukdomen eftersom den går över på en vecka eller två i egenvård hemma. Detta gäller även luftvägs-infektioner orsakade av det nya coronaviruset. 

Handtvätt och att hosta i ärmen är de bästa sätten för en person som injuknat att hindrar viruset från att spridas. 

Att vila och dricka tillräckligt är viktigt när man är sjuk. På apoteket finns receptfria läkemedel för att lindra feber och värk. 

Har man symtom kan man smitta andra. Stanna därför hemma ännu en dag efter att alla symtom försvunnit. Gå inte till jobbet eller för ett sjukt barn till dagvården innan alla symtom har gått över. Kom överens med din arbetsgivare om frånvaron från arbetet.

 Övriga familjemedlemmar kan smittas. Om det finns äldre personer i samma hushåll, överväg om de kunde bo hos någon annan, till exempel hos släktingar, tills den som är sjuk har tillfrisknat. 

Personer i riskgruppen ska inte sköta om andra sjuka. Om du ingår i riskgruppen och du inte kan undvika närkontakt med den sjuka ska du vara särskilt försiktig. 

Smittorisken kan minskas hemma 

Genom att ta hand om hygienen 

• Tvätta händerna med tvål och vatten ofta och noggrant. 

• Tvätta händerna särskilt om du har rört vid en sjuk person, om du har varit i samma utrymme eller om du har hanterat näsdukar och tvätt. 

• Släng genast de använda näsdukarna i soporna. 

• Torka dagligen av kontaktytor, som dörrhandtag och fjärrkontroller med vanligt rengöringsmedel. 

Genom att hålla ett fysiskt avstånd 

• Bjud inte hem gäster under sjukdomstiden. 

• Den sjuka ska vistas i ett annat rum eller på minst en meters avstånd från andra. 

• Om möjligt ska den sjuka sova i en annan säng. 

Det är normalt att coronaviruset väcker oro. Ta hand om din egen och dina anhörigas hälsa genom att upprätthålla goda vardagsrutiner. Ring eller skicka meddelande till dina närstående istället för att träffas personligen.

Mera information Aktuell information gällande coronaviruset finns på Institutet för hälsa och välfärds webbsida. thl.fi

Om du blir allvarligt sjuk Om du får allvarliga symtom, som andnöd eller ditt allmäntillstånd försämras, ring direkt till hälsovårdscentralen, jouren eller Jourhjälpen 116 117. Ring nödnumret 112 endast i brådskande nödsituationer

 Instruktion för personer över 70 år 

Särskilt personer över 70 år ska undvika exponering för coronaviruset. Äldre människor löper betydligt större risk än unga att få allvarliga, till och med livsfarliga sjukdomssymtom som kräver sjukhusvård till följd av coronavirussjukdomen. Regeringen har utfärdat en instruktion för att skydda personer över 70 år. Enligt instruktionen förpliktas personer över 70 år att undvika kontakt med andra människor i den mån det är möjligt, det vill säga hålla sig i förhållanden som motsvarar karantän. 

Om du är över 70 år 

• Träffa inte andra människor ansikte mot ansikte, och undvik att röra dig utanför hemmet. 

• Be anhöriga och grannar att hjälpa dig med ärenden. 

• Vänd dig vid behov till din hemkommun om du behöver hjälp med att till exempel skaffa mat och sköta apoteksärenden. Måste du sköta nödvändiga butiks- och apoteksärenden eller besöka hälsocentralen, gör det när det är få andra människor i rörelse. 

• Du kan också ge någon annan fullmakt att ta ut dina receptbelagda mediciner på apoteket. Identifiera dig i tjänsten på adressen suomi.fi/fullmakter. 

• Följ de allmänna anvisningarna för att minska smittorisken. 

• Kom ihåg att röra på dig hemma så mycket som möjligt. Om du trots allt går ut, ska du undvika kontakt med andra människor. 

• Håll kontakt med dina närstående via telefon eller på webben.

Grannar och närstående är ett viktigt stöd när det gäller att få vardagen att löpa smidigt under undantagsförhållanden. Var och en har ansvar för att ta särskild hänsyn till äldre och personer med nedsatt motståndskraft. Motståndskraften kan försämras till exempel på grund av underliggande sjukdomar.

Om du är anhörig eller närstående till en person över 70 år 

• Undvik onödiga besök hos personer över 70 år och andra personer som hör till en riskgrupp. 

• Håll kontakt till exempel via telefon eller på webben. 

• Om det är nödvändigt med besök, ska handskakning, kramar och annan nära kontakt undvikas. Om du inte har tillgång till ett munskydd, skydda dina luftvägar med en engångssnäsduk. 

• Om du är närståendevårdare eller personlig assistent, beakta risken för smittspridning via andra sociala kontakter. Närkontakt med andra människor ska undvikas så långt möjligt.

Social- och hälsovårdsministeriet