Järjestöt terveyden ja hyvinvoinnin edistäjinä

​​​​​​​Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen, joka hallinnoi Veikkaus Oy:n pelituotoista sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödyllisiin, terveyttä ja hyvinvointia edistäviin hankkeisiin kohdistuvia avustuksia. Avustusvarat kerätään raha-automaatti- sekä kasinopelitoiminnalla ja ohjataan sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaan. Näin turvataan sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaedellytykset Suomessa.

Järjestöt ovat tärkeitä toimijoita esimerkiksi ehkäisevässä työssä ja uusien toimintamallien kehittämisessä. Erityisesti niiden panos ns. väliinputoajien tarvitseman tuen ja palveluiden tuottamisessa on merkittävä. Järjestöt edistävät toiminnallaan jonkin erityisryhmän, jäsenistönsä tai laajemman väestönosan fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista hyvinvointia.

Järjestöt ovat myös väylä kansalaisten osallistumiselle ja vaikuttamiselle paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella ja kansainväliselläkin tasolla.

Tavoitealueet vuosina 2016-2019

RAY määritteli ennen yhdistymistä Veikkaus Oy:hyn linjauskauden ajaksi avustustoiminnalle kuusi tavoitealuetta, joihin tiivistyy keskeiset päämäärät terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävässä järjestötoiminnassa. STEA kohdentaa avustukset näille kuudelle toisiaan täydentävälle tavoitealueelle, jotka jäsentävät raha-automaattiavustuksilla tuettavan järjestötoiminnan kokonaisuuden ja joiden mukaan myös kehitetään avustusjärjestelmän toimintakäytäntöjä.

STEA:n avustusohjelmat ja erillinen teemarahoitus tukevat päämäärien saavuttamista.

Tavoitealueet ovat:

1. Järjestöjen toimintaedellytysten ja perusrahoituksen turvaaminen

2. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

3. Yhteisöllisyyden ja osallistumismahdollisuuksien edistäminen

4. Erityisryhmien asumisen tukeminen

5. Kriisiauttaminen ja arjen turvallisuuden edistäminen

6. Työelämäosallisuuden vahvistaminen